معماری و چاپگرهای سه بعدی

در تاریخ 1395/10/18 منتشر گردیده

ساخت ماکت انواع ساختمان ها، پل ها، سازه های پیچیده ، برجهای خاص ، بناهای تاریخی ، پوسته های معماری یا طرح های عادی و نظایر آن با چاپگر های سه بعدی به یک شیوه متداول در دنیای مهماری بدل شده است.
چاپگرهای سه بعدی با کیفیت و توانایی بی بدیلی قادر به تولید انواع پوسته ها هستد. پوسته های نظیر:
• پوسته های کلاستیک( همچون گنبد ها) که دارای دو منحنی هستند و اینمنحنی ها شامل خطوط انحنای آن در جهت مشابه می باشد
• پوسته های قابل توسعه (مخروط ،استوانه،استوانه ای) که در یک جهت دارای خطوط مستقیم و درجهت دیگر بصورت منحنی می باشند که از خمش در صفحه ی مسطح حاصل شده اند.
• اشکال آنتی کلاستیک (اشکال زین اسبی شامل :مخروطی،سهموی_هذلولی شبه هذلولی)دارای انحنای مضاعف بوده که خطوط انحنا در جهت مخالف هم می باشند.
• اشکال آزاد:دارای فرمهای آزادی هستند که از محاسبات ریاضی بدست نمی آیند.
چاپگرهای سه بعدی این توانایی را دارند که ماکت موضوع طراحی معماری را تولید کنند و همجنین در ابعاد محدود امکان ساخت مستقیم نمونه های اصلی را در اختیار دارند.